Thông báo Thánh Thất New Orleans

Thông báo Thánh Thất New Orleans, LA v/v Ông Nguyễn Tấn Khoa và Ông Nguyễn Tấn Tạo tham dự Đại Hội Nhơn Sanh ngày 2-7-2017 tại Khách Sạn Hyạtt Nam California, bang CA – USA