Thiên nhân hiệp nhứt

Thiên nhân hiệp nhứt – Quyển 1

Soạn giả HT. Lê Văn Thêm – Ban Thế Đạo Hải Ngoại ấn hành lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ -2016