Trang www.caodai.international là bộ phận truyền thông của Cao Đài Hải Ngoại, tiếng nói của Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mang hoài bão cao cả vì sự nghiệp chung của Đạo. Góp phần Bảo Thủ Chơn Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và phổ truyền nền Chánh Giáo của Đấng Cao Đài Thượng Đế.

Hân hoan tiếp nhận bài vở của Quý Đồng Đạo, Quý Đọc giả và thân hữu để cùng góp phần phục vụ Đạo Pháp, Nhân sinh và Xã hội.

Bài vở cho trang web www.caodai.international xin gởi về:

Email: Info@caodai.international